Havneinstruks

Last ned utskriftsvennlig versjon her.

I Hvile Havn er det i all hovedsak Kardemommeloven som gjelder. Så lenge vi ikke plager andre og er greie og snille, er det ønskelig at alle skal få gjøre som de vil. Allikevel er det ikke til å komme fra at det er behov for noen klare retningslinjer for at alle skal kunne trives i lag med hverandre.

Følgende instruks gjelder for havnen:

§ 1. Båtplasser

• Plassens bredde, evt. lengde, blir målt i forhold til totalt disponerte bryggemeter, inkl. baugspyd, badeplattform og annet utstyr (båtens lengde + ca 3 m).

• Utleie eller overdraging av båtplass er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse av Hvile Havn.

• Hvile Havn kan når som helst be båteier bytte plass når dette er nødvendig for en best mulig utnyttelse av havnen.

• Båtplass kan ikke overlates til andre, selv for en kortere periode, uten tillatelse av Hvile Havn.

§ 2. Forsikring

• Alle båter i Hvile Havn skal minimum være ansvarsforsikret. Det er båteiers ansvar å påse at forsikringen er i orden og at Hvile Havn er informert om forsikringsselskap og polisenummer.

§ 3. Fortøyning

• Båteier plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring, samt ha tilsyn og orden med båt og båtplass.

• Fortøyingsbøyer og/eller flytende tauverk er ikke tillatt.

• Andres båter skal ikke benyttes til ombord- eller ilandstigning, ei heller fortøyes utenpå annen båt i båtplassen.

• Skader som forvoldes på bryggeanlegg/utriggere betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

§ 4. Ordensregler

• Det skal være ro og orden i havnen. Større vedlikeholds-, reparasjons- og oppussingsarbeider skal fortrinnsvis skje på annet egnet sted. Vedvarende støyende arbeid som kan være til sjenanse for andre leietakere over tid skal ikke gjøres i havnen. All utendørs bruk av maskiner og støyende utstyr er ikke tillatt før kl. 09.00 og etter kl. 21.00 på hverdager. Lørdager og søndager gjelder kl.10.00 og 19.00.

• Barn som ikke er svømmedyktige skal til enhver tid være iført redningsvest når de ferdes i havneområdet.

• Hunder skal til enhver tid holdes i bånd.

§ 5. Miljøhensyn

• Forurensing av havneområdet må ikke forekomme. Båteier er selv ansvarlig for å levere spillolje, maling, osv. til godkjent miljøstasjon. Septik og søppel skal fjernes på forsvarlig måte. Det er kun mat- og ordinært kontoravfall som skal kastes i søppelcontainere.

• Bunkring av diesel og bensin i havneområdet må skje på en trygg og forskriftsmessig måte. Søling og utslipp av spillolje og/eller brannfarlige væsker skal unngås.

§ 6. Brygger

• Bryggene skal være fri for redskap, personlige eiendeler og annet løsøre slik at bryggene fremstår som ryddige og det ikke er til hinder for fri og trygg ferdsel.

• Baugspyd og annet utstyr skal ikke forhindre fri ferdsel på bryggene.

• Vannslanger kan benyttes av alle som leier båtplass. Siste bruker skal sørge for at slangen er avstengt og rullet opp når den ikke er i bruk. Hvis slangehodet blir ødelagt eller mistet skal leietaker selv sørge for å erstatte denne. Vannet skal slås av når slangen ikke er i bruk.

• Endring/flytting av fastmontert utstyr på bryggene skal ikke foretas uten samtykke av Hvile Havn.

• Alle båteiere har et felles ansvar for å rapportere til Hvile Havn om skader/mangler ved bryggeanlegget og andre utrygge forhold de måtte oppdage.

• Alle fortøyningstau og annet utstyr må fjernes når båten forlater havnen etter endt sesong. Hvile Havn tar intet ansvar for fortøyningstau eller annet etterlatt utstyr.

§ 7. Strøm

• Det skal kun brukes gummikabel med jording godkjent for utendørs bruk. Alle kabler skal merkes med navn. Fast tilknytning til strøm gjøres etter avtale med Hvile Havn og leveres via godkjent måler.

§ 8. Joller/lettbåter

• Joller tillates fortøyd innenfor disponibel båtplass, eventuelt på annen anvist plass etter avtale med Hvile Havn. Jollen må ikke sjenere nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av Hvile Havn.

• Joller skal ikke plasseres på brygger/gangveier/parkeringsplass.

§ 9. Sikkerhet

• All manøvrering i havnen må gjøres med den største varsomhet og under fullt ansvar slik at skader på båter og anlegg unngås. Om skader oppstår, plikter båteieren straks å rapportere til Hvile Havn og eventuell båteier.

• Hvile Havn har ikke bobleanlegg og vi kan derfor ikke garantere at havnen er isfri om vinteren. Hvile Havn har ikke ansvar for skader og tap som følge av snø og is, og båteier må derfor selv sørge for å ta nødvendige forhåndsregler for å beskytte sin båt.

§ 10. Parkering

• Mulighet for parkering av 1 bil. Biler uten Hvile Havns parkeringsbevis synlig i frontruten kan fjernes for eiers ansvar og regning. Parkering av ytterligere biler bør fortrinnsvis skje annet sted.

• For å sikre full tilgang til bygg og bryggeanlegg skal all parkering foregå på parkeringsplassen ved siden av bygget. Det er kun tillatt å parkere foran bygget for av-/og pålessing, 15 min,  og med sjåføren til stede. Motoren skal være slått av.

• Biler som står parkert foran bygget kan fjernes for eiers regning og ansvar uten varsel. Under ingen omstendigheter må parkert bil sperre adkomst for mennesker eller utrykningskjøretøyer til bryggeanlegget.

• Parkeringsplass kan ikke benyttes til oppbevaring av båter eller tilhengere. Båter som Hvile Havn ikke har kjennskap til kan bli fjernet for eiers regning.